บ้านจ่าโบ แม่ฮ่องสอน

ชาวบ้านมีอาชีพทำไร่ เลี้ยงสัตว์ หาของป่า และรับจ้างทั่วไป งานทางด้านหัตถกรรมก็ทำจักสาน และทอผ้า มีประชากรเพียง 200 กว่าคน 53ครอบครัว ด้วยภูมิประเทศของหมู่บ้านอยู่บนเทือกเขาสูงจากน้ำทะเลปานกลางประมาณ 900 เมตร ล้อมรอบด้วยภูเขาหินปูน จึงทำให้อากาศดี ทั้งอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ที่สำคัญ คือ ถ้ำผีแมน

เมื่อ พ.ศ. 2543-2545 ได้มีโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนขีดความสามารถองค์กรชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งดำเนินการโดยโครงการฟื้นฟูชีวิตและวัฒนธรรม และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว. สำนักงานภาค) พื้นที่เป้าหมาย ชุมชน ได้แก่ บ้านแม่ละนา บ้านจาโบ่ บ้านบ่อไคร้ เพื่อให้เกิดเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวร่วมกัน เนื่องจากทั้ง หมู่บ้านมีพื้นที่ถ้ำและแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในพื้นที่บริเวณเดียวกัน

กิจกรรมท่องเที่ยวบ้านลาหู่ นอกจากจะได้พักในโฮมสเตย์ ได้ เพลิดเพลินกับธรรมชาติแวดล้อมอย่างการเดินป่าหรือการไปเที่ยวถ้ำแล้ว ยังได้รับความสนุกและมีประสบการณ์ได้ความรู้ มีความเข้าใจในวัฒนธรรมชนเผ่าที่น่าสนใจ หากเดินทางไปตรงกับเวลาที่มีการจัดทำพิธีต่างๆ เช่น ประเพณีกินวอปีใหม่ พิธีกินข้าวใหม่ หรือกิจกรรมทางการเกษตร เช่น การเตรียมไร่ข้าว ไร่ข้าวโพด ปลูกถั่วแดง การเก็บเกี่ยวเพื่อนำมาบริโภค การเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น

การเดินทาง  มาได้ทั้งทางจากอำเภอปายหรืออำเภอแม่สะเรียง มาตามถนนสาย 1095

ภาพโดย จำลอง บุญสอง

 

Please insert the Message ...